News Releases

News from company

 

 

Media releases a.o.

2017 Juni 8

Oncology Ventures spinout, 2X Oncology, får amerikanskt IND för 2X-111, ett liposomalt doxorubicin för bröst- och hjärncancer

Läs pressmeddelande

2017 June 8

OV’s spinout – 2X Oncology Obtains US IND for 2X-111 a Liposomal Doxorubicin for Breast and Brain Cancer

Read the Press release

2017 Juni 6

Effekten av kemoterapi med epirubicin, ett av de mest använda läkemedlen mot bröstcancer, kan nu förutsägas av DRP – poster publicerad vid ASCO

Läs pressmeddelande

2017 June 6

OV- The efficacy of chemotherapy with epirubicin, one the of most used drugs in Breast Cancer can now be predicted by DRP – Poster published at ASCO

Read the Press release

2017 Maj 31

Oncology Ventures andra läkemedelskandidat i klinik – första patienten med multipelt myelom i studie med APO010, ett immunonkologiskt läkemedel

Läs pressmeddelande

2017 May 31

OV`s second drug candidate in the clinic – First Multiple Myeloma patient in study with APO010, an Immuno-Oncology drug

Read the Press release

2017 Maj 29

Framgångsrik amerikansk patentstrategi – ansökan om Irofulven accepterad

Läs pressmeddelande

2017 May 29

Oncology Venture – Successful US patent strategy – Irofulven Claims Accepted – English version of Swedish press release published Monday 29th May 2017

Read the Press release

2017 Maj 19

Delårsrapport 1 2017-01-01 – 2017-03-31

Läs pressmeddelande

2017 May 19

Interim Report 1 2017-01-01 – 2017-03-31

Read the Press release

2017 Maj 17

Effekten av kemoterapi med epirubicin, en av de mest använda läkemedlen mot bröstcancer, kan nu förutsägas av DRP-data publicerad vid ASCO

Läs pressmeddelande

2017 May 17

The efficacy of chemotherapy with epirubicin, one the of most used drugs in Breast Cancer can now be predicted by DRP – data published at ASCO

Read the Press release

2017 Maj 16

Marknadsmeddelande 134/17 – Sista dag för handel med BTA i Oncology Venture Sweden AB – korrigerad version

Läs press meddelande

2017 Maj 16

Korrigerade datum avseende sista dag för handel med BTA

Läs pressmeddelande

2017 May 16

Corrected dates regarding last day of trading in BTA

Read the Press release

2017 Maj 8

Kommuniké från årsstämma i Oncology Venture Sweden AB (publ)

Läs pressmeddelande

2017 Maj 2

Årsredovisning 2016

Läs pressmeddelande

2017 April 6

Kallelse till årsstämma i Oncology Venture Sweden AB (publ)

Läs pressmeddelande

2017 April 6

2X Oncology Inc. utökar sin ledningsgrupp och utser George O. Elston till CEO

Läs pressmeddelande

2017 April 6

2X Oncology Inc. expands U.S. Executive Team, names George O. Elston as CEO

Read the Press release

2017 April 5

Oncology Venture har rest cirka 33,7 MSEK genom företrädesemissionen

Läs pressmeddelande

2017 April 5

OncologyVenture has raised 33.7 MSEK in the rights issue

Read the Press release

2017 Mars 30

Oncology Venture Sweden AB offentliggör godkännande av passportering av tilläggsprospekt

Läs pressmeddelande

2017 March 30

Oncology Venture Sweden AB announces approval of passportation of supplement to prospectus

Read the Press release

2017 Mars 29

Offentliggörande av tilläggsprospekt

Läs pressmeddelande

2017 March 29

Publication of supplement to prospectus

Read the Press release

2017 Mars 29

Investerare har förbundit sig att teckna ytterligare cirka 5,1 MSEK i Oncology Ventures pågående företrädesemission

Läs pressmeddelande

2017 March 29

Investors have committed to subscribe for a further approximately 5.1 MSEK in Oncology Ventures ongoing rights issue

Read the press release

2017 Mars 28

Oncology Venture inlicensierar 2BBB:s fas 2-produkt 2B3-101 till 2X Oncology Inc:s pipeline

Läs pressmeddelande

2017 March 28

Oncology Venture in-licenses 2-BBB’s Phase 2 product 2B3-101 for 2X Oncology’s pipeline

Read the Press release

2017 Mars 24

Oncology Venture utvärderar onkologiläkemedel från Eisai Inc. för inlicensiering till 2X Oncology Inc.

Läs pressmeddelande

2017 March 24

Oncology Venture to evaluate Eisai oncology drug for in-license to 2X Oncology Inc.

Read the Press release

2017 Mars 21

Grönt ljus till Oncology Venture för DRP-fokuserad klinisk studie med APO010 i multipelt myelom

Läs pressmeddelande

2017 March 21

Green light to Oncology Venture for DRP focused clinical APO010 study in Multiple Myeloma

Read the Press release

2017 Mars 16

Idag inleds teckningstiden i Oncology Venture Sweden AB:s nyemission

Läs pressmeddelande

2017 March 16

Oncology Venture Sweden AB announces start of subscription period of the rights issue

Read the Press release

2017 Mars 15

Oncology Venture Sweden AB offentliggör godkännande av passportering av prospekt

Läs pressmeddelande

2017 March 15

Oncology Venture Sweden AB announces approval on passportation of prospectus

Read the Press release

2017 Mars 14

Offentliggörande av prospekt

Läs pressmeddelande

2017 March 14

Publication of prospectus

Read the Press release

2017 Mars 14

Nytt datum för årsstämma

Läs pressmeddelande

2017 March 14

New date for Annual General Meeting

Read the Press release

2015 Juli 22

Första dag för handel i Oncology Venture Sweden AB:s aktier på AktieTorget

Ladda ner pdf

 

2015 Juli 22

First day of trading for Oncology Venture Sweden AB at the AktieTorget

Download pdf

 

2015 March 16

Massachusetts Life Sciences Center and international partners announce new grants through International Collaborative Industry Program

Read more

 

2015 March 06

Oncology Venture, Lantern Pharma secure ICIP grant for Irofulven in treating metastatic prostate cancer

Pharmaceutical Business Review – PBR:

Read more

 

2015 March 04

MPI’s spinout Oncology Venture and Lantern Pharma receive grant to advance Irofulven for metastatic prostate cancer

Read more

 

MedWatch: Dansk firma får penge til udvikling af kræftmiddel (Danish only)

Read more

 

2015 February 20 

MedWatch: Dansk spinout får kapitalrejsning (Danish only)

Read more

 

2015 February 19

MPI’s spinout Oncology Venture receives funding

Read more