News Releases

News from company

Media releases a.o.

Press releases from OV can be read here

2018 Januari 22

Offentliggörande av tilläggsprospekt

Läs pressmeddelande

2018 January 22

Publication of supplement to prospectus

Read the Press release

2018 Januari 15

Oncology Venture Sweden AB offentliggör godkännande av passportering av tilläggsprospekt

Läs pressmeddelande

2018 January 15

Oncology Venture Sweden AB announces approval on passportation of supplementary prospectus

Read the Press release

2018 Januari 15

Oncology Venture kommer att nyttja option för licens till multi-TKI fas 3-kandidat

Läs pressmeddelande

2018 January 15

Oncology Venture will execute license to multi TKI phase 3 compound

Read the Press release

2018 Januari 12

Offentliggörande av tilläggsprospekt

Läs pressmeddelande

2018 January 12

Publication of supplement to prospectus

Read the Press release

2018 Januari 11

Idag inleds teckningstiden i Oncology Venture Sweden AB:s nyemission

Läs pressmeddelande

2018 January 11

Oncology Venture Sweden AB announces start of subscription period of the rights issue

Read the Press release

2018 Januari 8

Oncology Venture tillförs cirka 740 000 SEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie 2015/2018

Läs pressmeddelande

2018 January 8

Oncology Venture receives approx. SEK 740 000 through exercise of warrants of series 2015/2018

Read the Press release

2018 Januari 5

Oncology Venture Sweden AB offentliggör godkännande av passportering av prospekt

Läs pressmeddelande

2018 January 5

Oncology Venture Sweden AB announces approval on passportation of prospectus

Read the Press release

2018 Januari 4

Offentliggörande av prospekt samt eget kapital och nettoskuldsättning

Läs pressmeddelande

2018 January 4

Publication of prospectus and description of equity and net indebtness

Read the Press release

2018 Januari 4

Kommuniké från extra bolagsstämma i Oncology Venture Sweden AB (publ)

Läs pressmeddelande

2018 January 4

Communique from the extraordinary general meeting in Oncology Venture Sweden AB (publ)

Read the Press release

2017 December 22

Ansökan om klinisk fas 2-studie med Irofulven godkänd av den danska hälsovårdsmyndigheten och etikkommittén

Läs pressmeddelande

2017 December 22

Irofulven Phase 2 clinical study application approved by the Danish Medicines Agency and the Ethics Committee

Read the Press release

2017 December 15

Läkemedelsprediktion i högrisk-multipelt myelom – förutsägelse av känslighet för melphalan och bortezomib

Mer Från bolag

2017 December 15

Drug response prediction in high-risk multiple myeloma – prediction of melphalan and bortezomib response

More from the Company

2017 December 14

Result of Oncology Ventures Drug Response Prediction for TKI drug from Big Pharma available in third week of January 2018

Read the Press release

2017 December 14

Resultat av Oncology Ventures Drug Response Prediction för TKI-läkemedlet från Big Pharma tillgängliggörs tredje veckan i januari 2018

Läs pressmeddelande

2017 December 1

Kallelse till extra bolagsstämma i Oncology Venture Sweden AB (publ)

Läs pressmeddelande

2017 December 1

Notice of extraordinary general meeting in Oncology Venture Sweden AB (publ)

Read the Press release

2017 November 30

Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-09-30

Läs pressmeddelande

2017 November 30

Interim Report 2017-01-01 – 2017-09-30

Read the Press release

2017 November 30

Beslut om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

Läs pressmeddelande

2017 November 30

Decision on rights issue subject to approval at Extraordinary General Meeting

Read the Press release

2017 November 24

Oncology Ventures webbplats nu på kinesiska

Mer från bolag

2017 November 24

Oncology Venture’s website now in Chinese

More from the Company

2017 November 21

Kommittén för säkerhetsdata godkänner den rekommenderade dosen för LiPlaCis i bröstcancer – rekrytering fullgod

Läs pressmeddelande

2017 November 21

Safety Data Committee approves recommended dose for LiPlaCis in Breast Cancer – recruitment satisfactory

Read the Press release

2017 November 21

Senarelägger delårsrapport

Läs pressmeddelande

2017 November 21

Postponed Q3 report

Read the Press release

2017 November 16

OV informerar om förlängd löptid för option avseende återköp av aktier i OV-SPV2, vilket innehar rättigheterna till TKI-hämmaren från Big Pharma

Läs pressmeddelande

2017 November 16

OV announces prolongation of option to buy back shares in OV SPV2 that holds TKI product from BigPharma

Read the Press release

2017 Oktober 31

2X Oncology, Oncology Ventures spinout, deltar på två kommande investerarkonferenser

Mer från bolag

2017 Oktober 31

2X Oncology – OV’s spinout – to Participate in Two Upcoming Investor Conferences

More from the Company

2017 Oktober 27

Irofulven fas 2-ansökan inlämnad till danska etikkommiteén och hälsovårdsmyndigheten

Läs pressmeddelande

2017 Oktober 27

Irofulven phase 2 application submitted to the Danish Ethics Comitte and Health Care Authorities

Read the Press release

2017 Oktober 23

Pipeline- och affärsuppdatering

Läs pressmeddelande

2017 Oktober 23

Oncology Venture Updates on Pipeline and Business

Read the Press release

2017 September 29

Framgångsrik patientrekrytering för fas 2-studie med LiPlaCis® i bröstcancer

Läs pressmeddelande

2017 September 29

Successful inclusion in Phase 2 of LiPlaCis® for metastatic Breast cancer

Read the Press release

2017 September 19

Rekrytering pågår till LiPlaCis fas-2-studie med DRP-screenade bröstcancerpatienter: relevanta kliniska effekter ses hos 3 av 5 behandlade patienter

Läs pressmeddelande

2017 September 19

LiPlaCis Phase 2 Recruitment Ongoing in DRP Screened Breast Cancer Patients: Relevant Clinical Benefits in 3 out of 5 Treated Patients

Read the Press release

2017 August 25

Halvårsrapport 2017-01-01 – 2017-06-30

Läs pressmeddelande

2017 August 25

Half-year Report 2017-01-01 – 2017-06-30

Read the Press release

2017 August 23

Uppdatering av Oncology Ventures pipeline

Läs pressmeddelande

2017 August 23

Pipeline update

Read the Press release

2017 August 9

Oncology Venture närmar sig sitt första läkemedel efter en lovande studie

Läs pressmeddelande

2017 August 9

Aktieinfo publicerar aktieanalys om Oncology Venture

Läs pressmeddelande

Läs aktieanalysen

2017 July 19

OV to evaluate the potential of in-licensing a small molecule compound for development in cancer from a major Pharmaceutical company

Read the Press release

2017 July 7

Oncology Venture och Eisai ingår exklusivt globalt licensavtal för den kliniska onkologiska läkemedelskandidaten PARP Inhibitor E7449/2X-121

Läs pressmeddelande

2017 July 7

Oncology Venture and Eisai Forge Exclusive Global License Agreement for Clinical Stage Oncology Drug PARP Inhibitor E7449 / 2X-121

Read the Press release

2017 July 6

Fas 2-studien med LiPlaCis® tillåts nu tidigare patientinkludering samt inkludering av patienter med svårbehandlad bröstcancer

Läs pressmeddelande

2017 July 6

LiPlaCis® Phase 2 now allowed for earlier inclusion & inclusion of patients with hard to treat breast cancer

Read the Press release

2017 Juni 27

Framgångsrik förutsägelse av respons med LiPlaCis® i bröstcancer och andra tumörtyper med OLäs pressmeddelandeVs DRP – starkt stöd för randomiserad fas 2 i bröstcancer

Läs pressmeddelande

2017 Juni 27

Successful prediction of Cancer response to LiPlaCis® in Breast cancer and other tumors by OV’s DRP™ – strong support for randomized Phase 2

Read the Press release

2017 Juni 9

Oncology Ventures spinout 2X Oncology Inc. presenterar på Jefferies Global Healthcare Conference (sänds live via webcast)

Läs pressmeddelande

2017 Juni 9

Oncology Venture’s spinout 2X Oncology Inc. presents at Jefferies Global Healthcare Conference (live webcast)

Read the Press release

2017 Juni 8

Oncology Ventures spinout, 2X Oncology, får amerikanskt IND för 2X-111, ett liposomalt doxorubicin för bröst- och hjärncancer

Läs pressmeddelande

2017 June 8

OV’s spinout – 2X Oncology Obtains US IND for 2X-111 a Liposomal Doxorubicin for Breast and Brain Cancer

Read the Press release

2017 Juni 6

Effekten av kemoterapi med epirubicin, ett av de mest använda läkemedlen mot bröstcancer, kan nu förutsägas av DRP – poster publicerad vid ASCO

Läs pressmeddelande

2017 June 6

OV- The efficacy of chemotherapy with epirubicin, one the of most used drugs in Breast Cancer can now be predicted by DRP – Poster published at ASCO

Read the Press release

2017 Maj 31

Oncology Ventures andra läkemedelskandidat i klinik – första patienten med multipelt myelom i studie med APO010, ett immunonkologiskt läkemedel

Läs pressmeddelande

2017 May 31

OV`s second drug candidate in the clinic – First Multiple Myeloma patient in study with APO010, an Immuno-Oncology drug

Read the Press release

2017 Maj 29

Framgångsrik amerikansk patentstrategi – ansökan om Irofulven accepterad

Läs pressmeddelande

2017 May 29

Oncology Venture – Successful US patent strategy – Irofulven Claims Accepted – English version of Swedish press release published Monday 29th May 2017

Read the Press release

2017 Maj 19

Delårsrapport 1 2017-01-01 – 2017-03-31

Läs pressmeddelande

2017 May 19

Interim Report 1 2017-01-01 – 2017-03-31

Read the Press release

2017 Maj 17

Effekten av kemoterapi med epirubicin, en av de mest använda läkemedlen mot bröstcancer, kan nu förutsägas av DRP-data publicerad vid ASCO

Läs pressmeddelande

2017 May 17

The efficacy of chemotherapy with epirubicin, one the of most used drugs in Breast Cancer can now be predicted by DRP – data published at ASCO

Read the Press release

2017 Maj 16

Marknadsmeddelande 134/17 – Sista dag för handel med BTA i Oncology Venture Sweden AB – korrigerad version

Läs press meddelande

2017 Maj 16

Korrigerade datum avseende sista dag för handel med BTA

Läs pressmeddelande

2017 May 16

Corrected dates regarding last day of trading in BTA

Read the Press release

2017 Maj 8

Kommuniké från årsstämma i Oncology Venture Sweden AB (publ)

Läs pressmeddelande

2017 Maj 2

Årsredovisning 2016

Läs pressmeddelande

2017 April 6

Kallelse till årsstämma i Oncology Venture Sweden AB (publ)

Läs pressmeddelande

2017 April 6

2X Oncology Inc. utökar sin ledningsgrupp och utser George O. Elston till CEO

Läs pressmeddelande

2017 April 6

2X Oncology Inc. expands U.S. Executive Team, names George O. Elston as CEO

Read the Press release

2017 April 5

Oncology Venture har rest cirka 33,7 MSEK genom företrädesemissionen

Läs pressmeddelande

2017 April 5

OncologyVenture has raised 33.7 MSEK in the rights issue

Read the Press release

2017 Mars 30

Oncology Venture Sweden AB offentliggör godkännande av passportering av tilläggsprospekt

Läs pressmeddelande

2017 March 30

Oncology Venture Sweden AB announces approval of passportation of supplement to prospectus

Read the Press release

2017 Mars 29

Offentliggörande av tilläggsprospekt

Läs pressmeddelande

2017 March 29

Publication of supplement to prospectus

Read the Press release

2017 Mars 29

Investerare har förbundit sig att teckna ytterligare cirka 5,1 MSEK i Oncology Ventures pågående företrädesemission

Läs pressmeddelande

2017 March 29

Investors have committed to subscribe for a further approximately 5.1 MSEK in Oncology Ventures ongoing rights issue

Read the press release

2017 Mars 28

Oncology Venture inlicensierar 2BBB:s fas 2-produkt 2B3-101 till 2X Oncology Inc:s pipeline

Läs pressmeddelande

2017 March 28

Oncology Venture in-licenses 2-BBB’s Phase 2 product 2B3-101 for 2X Oncology’s pipeline

Read the Press release

2017 Mars 24

Oncology Venture utvärderar onkologiläkemedel från Eisai Inc. för inlicensiering till 2X Oncology Inc.

Läs pressmeddelande

2017 March 24

Oncology Venture to evaluate Eisai oncology drug for in-license to 2X Oncology Inc.

Read the Press release

2017 Mars 21

Grönt ljus till Oncology Venture för DRP-fokuserad klinisk studie med APO010 i multipelt myelom

Läs pressmeddelande

2017 March 21

Green light to Oncology Venture for DRP focused clinical APO010 study in Multiple Myeloma

Read the Press release

2017 Mars 16

Idag inleds teckningstiden i Oncology Venture Sweden AB:s nyemission

Läs pressmeddelande

2017 March 16

Oncology Venture Sweden AB announces start of subscription period of the rights issue

Read the Press release

2017 Mars 15

Oncology Venture Sweden AB offentliggör godkännande av passportering av prospekt

Läs pressmeddelande

2017 March 15

Oncology Venture Sweden AB announces approval on passportation of prospectus

Read the Press release

2017 Mars 14

Offentliggörande av prospekt

Läs pressmeddelande

2017 March 14

Publication of prospectus

Read the Press release

2017 Mars 14

Nytt datum för årsstämma

Läs pressmeddelande

2017 March 14

New date for Annual General Meeting

Read the Press release

Oncology Venture: Decision on rights issue subject to approval at Extraordinary General Meeting

Oncology Venture: Status and Up-date on Oncology Venture & SPV pipelines

Oncology Venture: Communiqué from the Extraordinary Shareholders’ Meeting of Oncology Venture Sweden AB (publ)

Oncology Venture: Marie Foegh, MD, DrSc, has accepted the position as CEO of 2X Oncology Inc. an OV spinout

Oncology Venture: OV secures seed financing for two SPVs, DRP exclusivity and share agreements with MPI

Oncology Venture: Korrigerade datum avseende sista dag för handel med BTA

Oncology Venture: Sista dag för handel med BTA

Oncology Venture: Oncology Ventures’ new rights issue oversubscribed

Oncology Venture: All four Danish centers have started screening Multiple Myeloma patients for OV’s APO010 Study

Oncology Venture: Both Danish sites now open in the Screening Study of prostate cancer patients for OV’s Irofulven

Oncology Venture: Cisplatin and APO010 abstracts selected by ESMO’s Scientific Committee for poster presentation on its annual congress

Oncology Venture: OV säkrar DRP för ny läkemedelskandidat

Oncology Venture: Sista dag för handel med BTA

Oncology Venture: Oncology Ventures företrädesemission övertecknad

Oncology Venture: OV LiPlaCis™: första bröstcancerpatienten behandlad i första prospektiv studie

Oncology Venture: Nytt datum för publicering av Q1-rapport

Oncology Venture: Kommuniké från årsstämma i Oncology Venture Sweden AB (publ)

Oncology Venture: Årsredovisning för 2015 tillgänglig

Oncology Venture: Oncology Venture presents LiPlaCis on AACR in New Orleans

Oncology Venture: APO010 screening protocol approved

Oncology Venture: Nytt datum för publicering av bokslutskommuniké

Oncology Venture: OV in-licensierade teknologin DRP™ erhåller patent

Oncology Venture: Oncology Venture has submitted the APO010 screening protocol

Oncology Venture: Delårsrapport 2015-01-01 – 2015-09-30

2015 Juli 22

Första dag för handel i Oncology Venture Sweden AB:s aktier på AktieTorget

Ladda ner pdf

 

2015 Juli 22

First day of trading for Oncology Venture Sweden AB at the AktieTorget

Download pdf

 

2015 March 16

Massachusetts Life Sciences Center and international partners announce new grants through International Collaborative Industry Program

Read more

 

2015 March 06

Oncology Venture, Lantern Pharma secure ICIP grant for Irofulven in treating metastatic prostate cancer

Pharmaceutical Business Review – PBR:

Read more

 

2015 March 04

MPI’s spinout Oncology Venture and Lantern Pharma receive grant to advance Irofulven for metastatic prostate cancer

Read more

 

MedWatch: Dansk firma får penge til udvikling af kræftmiddel (Danish only)

Read more

 

2015 February 20 

MedWatch: Dansk spinout får kapitalrejsning (Danish only)

Read more

 

2015 February 19

MPI’s spinout Oncology Venture receives funding

Read more